Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Ani-wet.pl


§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Ani-wet.pl dostępnego pod adresem www. Ani-wet.pl
 2. Właścicielem Sklepu internetowego Aniwet.com.pl jest Artur Zubiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą :Ani-wet Artur Zubiak z siedzibą w Borowinie Sitanieckiej 3R
  Adres: Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość
  Tel.: +48 733-745-734
  E-mail: wetart1@gmail.com
  NIP: 922-150-16-79
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wetart1@gmail.comlub dzwoniąc na numer
  Tel. +48 733-745-734 w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze.
  Adres korespondencyjny :
  Ani-wet Artur Zubiak
  Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość
 4. Zamówienia:
  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www. Aniwet.com.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
  Wszystkie ceny w sklepie www. Ani-wet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
  Wszystkie produkty oferowane w sklepie są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  Zamówienia należy składać poprzez sklep internetowy www. Ani-wet.pl
  Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 7 dni roboczych. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 2 tygodni (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).
  Na życzenie wystawiamy Faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia. Faktury VAT przesyłane są w formie papierowej dołączonej do przesyłki lub ( na życzenie) elektronicznej (gotowe do wydruku) na podany w zamówieniu adres mailowy.

  Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy oraz o weryfikację zamówienia przed dokonaniem ostatecznej akceptacji.


§. 2 DEFINICJE

 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Ani-wet.pl o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – Sklep Internetowy Ani-wet.pl i dostępny pod adresem internetowym www. Ani-wet.pl
 6. Punkt odbioru osobistego :
  Ani-wet Artur Zubiak
  Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość
 7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 9. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

  Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.


§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  aktywne konto poczty e-mail.

  W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
  Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
  Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
  Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną . W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.

Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz kliknąć przycisk „Zarejestruj konto. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu wetart1@gmail.com

Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.


§ 5. Warunki dokonywania zakupów Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu nie jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.

W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. dane adresowe do wysyłki,
 4. numer telefonu,
 5. dane do faktury VAT (wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).

Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta, w formie transportu własnego , za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej .Klient ma również możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia.

Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.

Jeśli w zamówieniu znajduje się produkt z czerwonym znakiem "Z TYM PRODUKTEM 1 PRZESYŁKA GRATIS" to przesyłka jest darmowa jeśli można wysłać produkty w jednej paczce. Jeśli Klient zamówi produkty których wysłanie wymaga wysyłki zamówienia w kilku paczkach, wtedy koszt przesyłki będzie pomniejszony o koszt wysłania jednej paczki.

W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

 1. przedpłata na rachunek bankowy Ani-wet (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu),
 2. płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),
 3. przy odbiorze Produktów (za pobraniem),
 4. przy osobistym odbiorze Produktów (tylko gotówką).

Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 10 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 4 ust. 10 lit. b, c niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru.

Do zakupionego towaru dołączany jest paragon stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury VAT.


§ 6. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę

Odbierając przesyłkę należy sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze. Kurier zobowiązany jest umożliwić taką weryfikację. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem kurier, sporządza tzw. „protokół szkody”. Podstawą złożenia reklamacji w naszym sklepie jest przesłanie „protokołu szkody” na adres mailowy wetart1@gmail.com

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:

drogą mailową na adres : wetart1@gmail.com

drogą pocztową na adres :

Ani-wet Artur Zubiak

Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość

Klient w reklamacji powinien wskazać:

swoje imię i nazwisko,

dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),

przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


§ 7. Odstąpienie od umowy Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu. Posłużenie się formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

Zwracany towar należy odesłać na adres:

Ani-wet Artur Zubiak

Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi konsumentami W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności opisanych w § 4 ust. 10 niniejszego regulaminu. W szczególności Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od dokonania przedpłaty przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym z tytułu rękojmi za wady rzeczy, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za rzecz oraz kosztów jej wysyłki. Odpowiedzialność Sprzedawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Produkty lecznicze weterynaryjne wydawane bez przepisu lekarza weterynarii odbywa się jedynie w opcji dostawy-odbiór osobisty .


§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Szanujemy prywatność Klienta i dbamy o jego bezpieczeństwo zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Ani-wet Artur Zubiak z siedzibą w Borowinie Sitanieckiej 3R.
 3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.
 4. Dane mogą być udostępniane do firm kurierskich: InPost S.A., General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., RUCH S.A., pośredników płatności w przypadku wybrania tej formy zapłaty: DialCom24 Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, maksymalnie 5 lat, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych do 5 lat.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Klient ma także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji).
 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.


§ 10. Postanowienia końcowe W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.Aniwet.com.pl .

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 roku.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Dane Sprzedawcy:

Ani-wet Artur Zubiak

Borowina Sitaniecka 3R, 22-400 Zamość

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.docx